База родовищ корисних копалин Вінницької області - Технічно-консультаційний офіс Mining ART

г е о л о г і я  -  м а р к ш е й д е р і я  -  п р о е к т у в а н н я  -  т е х н о л о г і я  -  а в т о м а т и з а ц і я  -  м е н е д ж м е н т   г і р н и ч и х   п і д п р и є м с т в
   мапа сайту     +38 (097) 575-22-07     miningArt@i.ua
Перейти до контакту

База родовищ корисних копалин Вінницької області

Гірнича Вінничина
Багатства різноманітних корисних копалин зумовлені особливостями геологічної будови  території. Яка полягає в тому, що в межах області поширені всі три найголовніші складові геоструктурні зони земної кори: платформенні, геосинклінальні та перехідні між ними області - крайові прогини. Кожна з цих зон характеризується специфічними рисами геологічної будови і поширенням в її межах певних комплексів корисних копалин. Також в геологічній будові території приймають участь дуже різноманітні за своїм складом і походженням гірські породи, які за геологічним віком належать до всіх періодів, - від найбільш давньої архейської ери до сучасного четвертинного періоду.
На даний час у надрах Вінницької області виявлено понад 500 родовищ і проявів корисних копалин які мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів. Серед загально поширених копалин виявлені унікальні родовища: каоліну, флюориту, гранату та титану.
База даних родовищ корисних копалин Вінницької області.
Інтерактивна карта розташування родовищ:
Цей інформаційний ресурс присвячено мінеральним ресурсам України та створено на Державному науково-виробничому підприємстві «Державний інформаційний геологічний фонд України» (ДНВП «Геоінформ України») у рамках спільного проекту з Геологічною службою Норвегії. Інформаційний ресурс ознайомить громадськість з сучасним станом мінерально-сировинної бази України і містить загальну інформацію щодо поширення корисних копалин, їх запасів, видобутку тощо.
На сайті доступні інтерактивні карти  родовищ корисних копалин  та дані спеціальних дозволів на користування надрами України:
  • інтерактивна геологічна карта;
  • карта горючих кориснеих копалин;
  • карта металічних корисних копалин;
  • карта неметалічних корисних копалин;
  • карта підземних вод;
  • карта техногених об'єктів;
  • карта геологічної та геофізичної вивченності.

Назад до змісту